Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων
Επιλογή Γλώσσας: |
Αρχική | Επικοινωνία
 
Αρχική | Κώδικας Δεοντολογίας
ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 22Α)
 
Κώδικας δεοντολογίας
 
Ερμηνεία
 
1.  Στον παρόντα κώδικα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όλοι οι όροι έχουν την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς από τον περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμο 140/1989 έως 2004. 
 
 
Πεδίο εφαρμογής
 
2.  Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται από όλους τους εγγεγραμμένους φυσιοθεραπευτές που είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή.
 
 
Επαγγελματική συμπεριφορά
 
3.  (1)  Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να έχει πάντοτε υπόψη ότι είναι ταγμένος στην υπηρεσία της υγείας των πολιτών και οφείλει να εκτελεί το έργο του συνειδητά, σε αυστηρή συμμόρφωση με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με τις επιταγές των φυσιοθεραπευτικών ηθών και θεσμών.
 
 
    (2)  Φυσιοθεραπευτής οφείλει να επικοινωνεί, ενημερώνει και συνεργάζεται με το θεράποντα ιατρό του ασθενή, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται ιατρική διάγνωση και/ή ασθενής τυγχάνει θεραπευτικής αγωγής.
 
Τήρηση της τιμής του επαγγέλματος
 
4.  Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να αποτελεί υπόδειγμα τίμιου και ευυπόληπτου ανθρώπου σε όλες τις εκδηλώσεις της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής του.
 
Καθήκον προς την πολιτεία, τους ασθενείς κτλ.
 
5.  (1)  Ο φυσιοθεραπευτής έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται στο ρόλο και στην αποστολή του, η οποία του δημιουργεί καθήκοντα και υποχρεώσεις απέναντι:
 
i)    στην πολιτεία,
ii)   στους ασθενείς,
iii)  στο επάγγελμα και στον κάθε συνάδελφο ξεχωριστά.  
 
    (2)  Κάθε φυσιοθεραπευτής οφείλει να παρέχει στους ασθενείς τις υπηρεσίες του με τέτοια ευσυνειδησία και επιμέλεια, έτσι ώστε η ποιότητά τους να είναι η αναμενόμενη από ένα εγγεγραμμένο φυσιοθεραπευτή.
 
Τήρηση κανόνων δεοντολογίας
 
6.  Ο κάθε φυσιοθεραπευτής έχει υποχρέωση αυστηρής τήρησης των κανόνων δεοντολογίας, οι οποίοι προορίζεται να εγγυηθούν και διασφαλίσουν τη δέουσα άσκηση του επαγγέλματος.
 
Υποχρέωση τήρησης ισχύουσας νομοθεσίας
 
7.  Ο φυσιοθεραπευτής έχει υποχρέωση τήρησης της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
 
Ακέραια  και άθικτη επαγγελματική ανεξαρτησία
 
8.  Δεν επιτρέπεται σε φυσιοθεραπευτή να θυσιάζει την επιστημονική και επαγγελματική του ανεξαρτησία, την οποία πρέπει να διατηρεί ακέραια και άθικτη.
 
Απαγόρευση  αθέμιτων συνεργασιών
 
9.  Απαγορεύεται ο συνεταιρισμός ή οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη συνεργασία του φυσιοθεραπευτή με γιατρούς ή άλλα πρόσωπα με σκοπό την απαράδεκτη χρηματική αμοιβή σε βάρος του ασθενούς. 
 
Κάλυψη παρανομιών
 
10.  Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να μη διενεργεί ή επιτρέπει ή προσφέρει κάλυψη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προστασία σε πρόσωπα που έχουν σκοπό την παράνομη άσκηση της φυσιοθεραπείας ή να έχει οποιαδήποτε συνεργασία με τέτοια πρόσωπα.
 
Άγρα πελατών
 
11. Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να μη χρησιμοποιεί δόλια ή αναξιοπρεπή μέσα με σκοπό την προσέλκυση πελατείας.
 
Συμμόρφωση με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών
12. Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.
 
Επαγγελματικό απόρρητο
 
13.  (1)  Ο φυσιοθεραπευτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί αυστηρά το ιατρικό και επαγγελματικό απόρρητο και οφείλει να σέβεται, χωρίς χρονικό περιορισμό, το απόρρητο κάθε εμπιστευτικής πληροφορίας ή στοιχείου που έλαβε γνώση μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
 
      (2)  Ο φυσιοθεραπευτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί εντός του απορρήτου οποιεσδήποτε γραπτές και ηλεκτρονικές και/ή άλλες πληροφορίες, σημειώσεις ή εκθέσεις για τον ασθενή, περιλαμβανομένων αποτελεσμάτων ιατρικών ή ακτινολογικών εξετάσεων.
 
      (3)  Αν ασθενής ήθελε διατυπώσει κατηγορία κατά του φυσιοθεραπευτή  του ή ο φυσιοθεραπευτής αντιμετωπίζει πειθαρχική υπόθεση, τότε αυτός δικαιούται όπως αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες που του εμπιστεύθηκαν αναφορικά με την κατηγορία ή την υπόθεση, έστω και αν εκφεύγει του ιατρικού απορρήτου: 
 
      Νοείται ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση ασθενούς που παρακολουθείται από δύο ή περισσότερους φυσιοθεραπευτές. 
 
Διεθνείς υποχρεώσεις φυσιοθεραπευτών
     
14. (1)  Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή στο εξωτερικό, αυτός οφείλει να σέβεται τους κανόνες δεοντολογίας του κράτους στο οποίο ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητά του.
 
     (2)   Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται ή χορηγείται άδεια σε φυσιοθεραπευτή του εξωτερικού να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα στην Κύπρο, οφείλει να σέβεται τους παρόντες κανονισμούς δεοντολογίας και υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη σε περίπτωση παραβίασής τους.
 
Διαφήμιση - Δημοσιότητα
 
15.  (1)   Επιτρέπεται η θεμιτή διαφήμιση, δημοσιότητα και προώθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του φυσιοθεραπευτή ή του φυσιοθεραπευτηρίου του στην Κύπρο και στο εξωτερικό στο μέτρο και στο βαθμό που καθορίζεται στους παρόντες Κανονισμούς και με τρόπο που να συνάδει με την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.
 
       (2)  Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο προσωπική διαφήμιση του φυσιοθεραπευτή, οποιαδήποτε δημόσια αναφορά του ονόματός του ή οποιαδήποτε προπαγάνδα για το όνομα αυτό υποκινημένη από τον ίδιο ή σε γνώση του, με σκοπό την προβολή.  
 
      (3)  Σε περιπτώσεις στις οποίες τρίτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις ή σανατόρια ή νοσοκομεία ή ινστιτούτα ή κλινικές ή άλλως πως χρησιμοποιούν το όνομα φυσιοθεραπευτή για οποιασδήποτε μορφής προβολή αυτού, τότε αυτός οφείλει να αντιδράσει για την άμεση παύση αυτής της προπαγάνδας. 
 
      (4)  Επιτρέπεται σε φυσιοθεραπευτή να γράφει και/ή άλλως πως δημοσιεύει άρθρα ή εργασίες του που εξυπηρετούν γενικά επιστημονικούς σκοπούς και την προώθηση του επαγγέλματος.
 
     (5)  Επιτρέπονται φυσιοθεραπευτικές αγγελίες στον καθημερινό τύπο, νοουμένου ότι αναφέρεται τίτλος και ειδικότητα, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
   (i) Εγκατάστασης φυσιοθεραπευτή σε οίκημα για άσκηση του επαγγέλματος.
 
  (ii) μεταφοράς του φυσιοθεραπευτηρίου.
 
  (ii) αλλαγής του αριθμού τηλεφώνου ή των ωρών εργασίας.
 
  (iii) απουσίας του φυσιοθεραπευτή πέραν της μίας εβδομάδας και επανάληψης των εργασιών του. 
 
  (6)  Τα κείμενα των φυσιοθεραπευτικών αγγελιών δεν πρέπει να καταλαμβάνουν χώρο ύψους μεγαλύτερου των τριών ιντσών σε δύο στήλες.  Οι αγγελίες εγκατάστασης είναι δυνατό να δημοσιευθούν μια φορά σε μία ή περισσότερες εφημερίδες, οι υπόλοιπες αγγελίες τέσσερις στο σύνολο φορές σε μία ή περισσότερες εφημερίδες.
 
  (7)  Δεν επιτρέπεται σε φυσιοθεραπευτή να προωθεί ή επιτρέπει ή άλλως πως τη διανομή ή δημοσίευση διαφημιστικών φυλλαδίων ή κειμένων με οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης ή την τοιχοκόλληση ή την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών σε δημόσιο χώρο.
 
  (8)  Φυσιοθεραπευτής δύναται να γράφει στην πινακίδα μόνο:
 
  (i) το όνομά του.
 
  (ii) την ονομασία του φυσιοθεραπευτηρίου.
 
  (iii) τα ακαδημαϊκά του προσόντα.
 
  (iv) την ονομασία της πανεπιστημιακής σχολής της οποίας είναι κάτοχος διπλώματος.
 
  (v) τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας του φυσιοθεραπευτηρίου:
 
      Νοείται ότι η επιδεικτική διακόσμηση των πινακίδων απαγορεύεται.
 
 
  (vi) το εγκεκριμένο έμβλημα του Συλλόγου.
 
 
  (9)  Ο χάρτης αλληλογραφίας και οι σφραγίδες δύναται να περιέχουν μόνο τα ακόλουθα:
 
  (i) Τα στοιχεία της πινακίδας.
 
  (ii) τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα του φυσιοθεραπευτηρίου.
 
  (iii) τη διεύθυνση της κατοικίας του φυσιοθεραπευτή.
 
 
Καθήκοντα προς ασθενείς
 
16.  Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει να δεικνύει σε όλους ανεξάρτητα τους ασθενείς την ίδια φροντίδα, επιμέλεια και αφοσίωση, ανεξαρτήτως της οικονομικής κατάστασης και της κοινωνικής θέσης του καθενός και ανεξαρτήτως των προσωπικών του αισθημάτων.  Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται σε φυσιοθεραπευτή ή σε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν τα μέσα και τις δυνατότητες της επιστήμης της φυσιοθεραπείας για ικανοποίηση ανήθικων συμφερόντων. 
 
Σεβασμός στις επιθυμίες ασθενούς
 
17.  Ο φυσιοθεραπευτής οφείλει και έχει υποχρέωση όπως σεβαστεί το δικαίωμα κάποιου ασθενούς ο οποίος επιθυμεί να τον αντικαταστήσει με άλλον.
 
Άρνηση παροχής θεραπείας
 
18.  Ο φυσιοθεραπευτής μπορεί να αρνηθεί να παράσχει θεραπεία σε έναν ασθενή: 
 
      Νοείται όμως ότι σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης ή ανθρωπιστικού καθήκοντος οφείλει όπως μην αρνηθεί.
 
Υποχρέωση προς συναδέλφους
 
19. (1) Κάθε φυσιοθεραπευτής οφείλει και έχει υποχρέωση όπως διατηρεί συναδελφικές σχέσεις με τους συναδέλφους του και απέχει από κάθε ενέργεια η οποία έχει σκοπό να βλάψει το κύρος, την αξιοπρέπεια ή τα νόμιμα συμφέροντά τους.
 
(2)  Ο φυσιοθεραπευτής έχει ηθική υποχρέωση και οφείλει να υπερασπίζεται την επαγγελματική αξιοπρέπεια των συναδέλφων του σε κάθε μορφή συκοφαντίας ή επίκρισης.
 
(3)  Απαγορεύεται ρητώς σε φυσιοθεραπευτή να επισκεφθεί ασθενή ο οποίος παρακολουθείται από συνάδελφο φυσιοθεραπευτή χωρίς να το γνωρίζει αυτός ή χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του, εκτός κι αν ο ασθενής απαλλάξει πλήρως το φυσιοθεραπευτή που τον παρακολουθεί και αφότου έχει τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμούσες οικονομικές υποχρεώσεις προς αυτόν:
 
      Νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν για σωματεία, οργανώσεις, ομοσπονδίες, οργανισμούς και άλλα παρόμοια. 
 
(4) Φυσιοθεραπευτής δεν επιτρέπεται να εκφέρει γνώμη κατά πόσο μια αμοιβή που ορίστηκε ή εισπράχθηκε από συνάδελφό του είναι λογική ή όχι, παρά μόνο με τη συγκατάθεση και/ή εντολή του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.
 
Ενημέρωση Συλλόγου για αντιδεοντολογική συμπεριφορά
 
20.  Αν φυσιοθεραπευτής λάβει γνώση για πράξεις ή παραλείψεις συναδέλφου του βλαβερές στην υγεία των ασθενών ή αντίθετες με την ηθική και την τιμή του φυσιοθεραπευτικού σώματος, οφείλει όπως πληροφορήσει σχετικά τη διοίκηση του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών το ταχύτερο δυνατό.
 
Αμοιβή
 
21.  (1) Ο Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών έχει  δικαιοδοσία να καθορίζει κατώτατα και ανώτατα όρια αμοιβής των υπηρεσιών των φυσιοθεραπευτών.
 
     (2)  Φυσιοθεραπευτής δύναται όπως μη λάβει αμοιβή από άπορους ασθενείς: 
 
      Νοείται ότι κάθε άτομο που δέχεται, μέσω του νόμου ή του κανονισμού, κοινωνική ασφάλιση ή ιατρική φροντίδα δε θεωρείται άπορο για το φυσιοθεραπευτή.
 
      (3) (α) Οποιαδήποτε συστηματική και εσκεμμένη μείωση του ύψους της αμοιβής, της κατά μέσο όρο επικρατέστερης στο επάγγελμα αμοιβής, θεωρείται ως πράξη παράνομου συναγωνισμού προς τους συναδέλφους και έλλειψη σεβασμού προς την αξιοπρέπεια του φυσιοθεραπευτικού λειτουργήματος.
 
          (β) Όποιος παραβαίνει τα πιο πάνω υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη.
 
Απαγόρευση δωροδοκίας και δωροληψίας
 
22.  Φυσιοθεραπευτής δεν επιτρέπεται να προσφέρει ποσοστά σε γιατρούς ή φυσιοθεραπευτές σε περιπτώσεις παραπομπής ασθενών και οφείλει να περιορίζεται στην απευθείας είσπραξη της αμοιβής του.
 
Συλλογικές συμβάσεις
 
23. Ο Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών μόνο δύναται να διαπραγματεύεται τις συλλογικές συμβάσεις.
 
Αλλαγή διεύθυνσης
 
24.  Φυσιοθεραπευτής οφείλει, σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής του, όπως πληροφορήσει το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε πριν από την πάροδο δύο μηνών το γραμματέα του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών Κύπρου.
ΣΕΦΦ (Συμβούλιο Εγγραφής Φυςιοθεραπευτών και Φυςιοθεραπευτηρίων), Κύπρου
cyprusphysioregistration@cytanet.com.cy | Δες όλες τις πληροφορίες επικοινωνίας