Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων
Επιλογή Γλώσσας: |
Αρχική | Επικοινωνία
 
Αρχική | Εγγραφή στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών

Οι αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών υποβάλλονται στον/ στην Έφορο φυσιοθεραπευτών στο Υπουργείο Υγείας, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται στις αιτήσεις και  €50  τέλος  εγγραφής,  ποσό  το  οποίο δεν επιστρέφεται.

 Ο/ Η Έφορος παραπέμπει τις αιτήσεις στο Σ.Ε.Φ.Φ., το οποίο εξετάζει την αίτηση εντός δύο μηνών από την ημέρα που έχει συμπληρωθεί ο φάκελος και ενημερώνει τον/ την Έφορο για την απόφαση του. Ακολούθως ο/ η Έφορος κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον/ στην αιτητή/-τρια και, στην περίπτωση εγγραφής, αποστέλλεται ταχυδρομικώς το πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο.

 Στη συνέχεια, και όταν ο/ η αιτητής/-τρια λάβει το πιστοποιητικό εγγραφής του από τον/την Έφορο, πρέπει να αποκτήσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την οποία πληρώνει 35 Ευρώ ετησίως και του αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Ο λογαριασμός του Συμβουλίου Εγγραφής στον οποίο θα πρέπει να γίνεται η κατάθεση είναι:

  • Τράπεζα Κύπρου
  • Αρ. Λογ: 0125-01-028876

Η εναλλακτικά μπορείτε να πληρώσετε μέσω JCC με την πιστωτική σας κάρτα. Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στην σελίδα της JCC.

 

 Επιπρόσθετα γίνεται αυτόματα μέλος του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, στον οποίο πληρώνει ετήσια συνδρομή €50 απευθείας στον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών.

Αιτήσεις για μόνιμη ή προσωρινή παροχή υπηρεσιών

  1. Για μόνιμη παροχή υπηρεσιών και εγγραφή στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών, παρακαλώ συμπληρώστε και υποβάλετε την Αίτηση για μόνιμη παροχή υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία και το Έντυπο Ανάρτησης Προσωπικών Δεδομένων στην Ιστοσελίδα του Σ.Ε.Φ.Φ..

     
  2.  Για προσωρινή παροχή υπηρεσιών Φυσιοθεραπευτή στην Κυπριακή Δημοκρατία από Ευρωπαίους πολίτες, παρακαλώ συμπληρώστε και υποβάλετε την Αίτηση για προσωρινή παροχή υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία και το Έντυπο Ανάρτησης Προσωπικών Δεδομένων στην Ιστοσελίδα του Σ.Ε.Φ.Φ..
     
  3. Έντυπο Δήλωση Απασχόλησης 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
 
Φέρεται σε γνώση σας, ότι σε περίπτωση όπου πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο που τηρεί το Συμβούλιο, υποβάλει αίτημα για εγγραφή σε Μητρώο Αρμόδιας Αρχής άλλου κράτους μέλους της EE ή της Ε.Ζ.Ε.Σ., το Συμβούλιο, για σκοπούς απλοποίησης των διαδικασιών και της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους, εφόσον του ζητηθεί , μπορεί, μέσω του συστήματος ΙΜΙ, να κοινοποιήσει στην Αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, πληροφορίες που αφορούν τον αιτητή, σχετικές με το αντικείμενο της αίτησης εγγραφής του.
 
Βάσει του άρθρου 30 του Νόμου 76(Ι)/2010 το Συμβούλιο μπορεί να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για κάθε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή στο περιβάλλον, μέσω του «μηχανισμού προειδοποίησης» που παρέχει το σύστημα ΙΜΙ.
 
Στα πλαίσια εφαρμογής των Οδηγιών 2005/36/ΕΚ και 2006/123/ΕΚ και της εναρμονιστικής νομοθεσίας (Νόμος 31(Ι)/2008 και Νόμος 76(Ι)/2010), αντίστοιχα, το Συμβούλιο, για σκοπούς απλοποίησης των διαδικασιών και της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους, μπορεί, μέσω του συστήματος ΙΜΙ, να ζητήσει και να πάρει πληροφορίες που αφορούν τον αιτητή από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους μέλους, στην οποία ο αιτητής έχει δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ΙΜΙ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/imi-net ή να συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: http://www.mcit.qov.cv.
ΣΕΦΦ (Συμβούλιο Εγγραφής Φυςιοθεραπευτών και Φυςιοθεραπευτηρίων), Κύπρου
cyprusphysioregistration@cytanet.com.cy | Δες όλες τις πληροφορίες επικοινωνίας